Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

  Prevádzkovateľ

   

  Internetový obchod na adrese satyaty.sk (ďalej len „internetový obchod“) je prevádzkovaný: TRENDY MÓDA, s.r.o. ,Havaj 72 ,090 23 IČO:47 775 751 , DIČ :2024088924 IČ DPH: SK2024088924 ,Číslo živn.registra: 711-2189, okresný úrad Stropkov (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“), bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s., č. účtu: SK5509000000005055549482

  Kontrolný orgán - Inšpektorát SOI pre Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

  Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 

  Odbor výkonu dozoru

  tel. č. 051/772 15 97

  fax č. 051/772 15 96

   

  Kupujúci

   

  Kupujúci je každý návštevník internetového obchodu, bez ohľadu na to, či jedná ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ (ďalej len „kupujúci“).

  Spotrebiteľom je kupujúci - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).

  Podnikateľom je kupujúci - osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len „podnikateľ“).

   

  Objednávka

  "Objednávkou" sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci tieto podstatné náležitosti:

   

  Meno a priezvisko kupujúceho

  Názov obchodnej spoločnosti kupujúceho(ak existuje)

  Sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho

  Telefón a e-mail kupujúceho

  Evidenčné číslo produktu

   

  Elektronickú objednávku jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena produktu, množstvo požadovaných kusov produktov, vybraný spôsob platby, vybraný spôsob dodania tovaru a požadovaný termín dodania, adresa pre dodanie tovaru. Po potvrdení, resp. overení objednávky bude kupujúcemu na e-mail doručená elektronická faktúra, ktorá okrem týchto údajov bude obsahovať aj telefonický kontakt na predávajúceho a pracovné hodiny, počas ktorých je možné predávajúceho telefonicky kontaktovať.

   

  Kupujúci podaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci pred uskutočnením vlastnej objednávky dostatočne upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke eShopu, ktorý prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný v predmetnom eShope kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

  Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (odoslaným e-mailom o potvrdení objednávky). Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt, alebo uvedie na trh nové verzie produktov.

  Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky inak, ako sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

  Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

  Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

   

  2. Dodacie podmienky

   

  Predávajúci sa zaväzuje:

  Dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných. podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky na adresu v rámci Slovenskej republiky.

  Dodať kupujúcemu tovar  vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas manipulácie u prepravnej spoločnosti.

  Predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené objednávateľom, teda kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Tovar sa dodáva spolu s daňovým dokladom a formulárom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

  V prípade, že predavajúci odošle omylom iný druh tovaru, ako bolo kupujúcim objednané, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu ktorú kupujúci za objednávku zaplatil vrátane poštovných nákladov, ktoré vznikli zákaznikovi po odoslaní zasielky späť predávajúcemu.

  Predávajúci si vyhradzuje právo v závislosti na charaktere objednávky (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri vyššej cene objednávky (80 €) a viac žiadať kupujúceho o platbu vopred na účet. Tiež si predavajúci vyhradzuje právo na autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade neuskutočnenej autorizácie objednávateľom, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

   

  Predávajúci nezodpovedá za:

  1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
  2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa.
  3. Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou.
  4. Nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali prevídať.

   

  Kupujúci sa zaväzuje:

   

  Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode satyaty.sk . Kupujúci prehlasuje, že s obchodnými podmienkami je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať.

  Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov.

  Zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

  V prípade, že si kupujúci na základe záväznej objednávky zásielku na dobierku neprevezme z rôznych dôvodov, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 10 Eur. Objednávateľovi budú zaslané všetky potrebné informácie a možnosti zaplatenie zmluvnej pokuty doporučene na adresu ktorú uviedol pri objednávke,  s povinnosťou uhradenia do 5 kalendárnych dni. V prípade, že objednávateľ pokutu neuhradí, pohľadávka bude postúpená tretej strane, ktorá ju bude mimosúdnou cestou vyfmáhať. V prípade, že  si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručeni, a požaduje opätovné doručenie objednávky, je povinný uhradiť náklady prvého pokusu o doručenie, ako aj opätovného doručenia objednávky. Pri nedodržaní týchto podmienok a zásad korektného správania si vyhradzujeme právo už viac neuskutočniť kúpno-predajný vzťah.

   

  3. Platobné podmienky

   

  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov za doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke. Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overovaní objednávky.

  Pri zvolení spôsobu platby na dobierku bude celková suma objednávky navýšená o poplatok 1 EUR. Pri platbe bezhotovostným prevodom na účet vopred sa tento poplatok neúčtuje.

  Pri zvolení spôsobu platby na dobierku bude na e-mail kupujúceho zaslané potvrdenie objednávky (email s názvom info@satyaty.sk ) spolu s elektronickou faktúrou.

  Pri zvolení spôsobu platby bezhotovostným prevodom na účet budú na e-mail kupujúceho zaslané údaje potrebné na uskutočnenie platby. Elektronická faktúra bude e-mailom doručená kupujúcemu až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

  Daňový doklad - faktúra bude zaslaná kupujúcemu e-mailom.

  Za dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje dátum vystavenia daňového dokladu.

  Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu: SK55 0900 0000 0050 5554 9482. Ako variabilný symbol platby je potrebné použiť pridelené číslo objednávky.

  Všetky úvádzané ceny sú konečné vrátane DPH.

  V prípade, že sa na našej internetovej stránke objaví cena produktu, ktorá je evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a jeho cena sa nezvyčajne odlišuje od jeho obvyklej sumy, alebo z dôvodu chyby systému je pri produkte uvedená cena “0 EUR” alebo “1 EUR”, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za nesprávne uvedenú cenu, ale môže ponúknuť kupujúcemu možnosť doručiť produkt za cenu riadnu. Ak Kupujúci nesúhlasí s týmito podmienkami, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Zľavy sprostredkované predajcom nie je možné kombinovať. Zákazník môže využiť vždy len jeden typ zľavy na jeden nákup. Zľavové kupóny nie je možné využiť počas výpredaja na celom e-shope.

   

  4. Záruka a reklamácia

   

  Objednávku je možné bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií zrušiť do doby 2 hodín od momentu vytvorenia objednávky. Zrušenie je nutné vykonať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom nášho elektronického kontaktného formulára. V prípade, že by ste mali záujem zrušiť objednávku dodatočne, je potrebné nám to nahlásiť. Pokiaľ by ste mali záujem o znovuposlanie budete čeliť sankciám za nevyzdvihnutie zásielky podľa Všeobecných obchodných podmienok čl. II. bodu 8.

  Zakúpený tovar je možné vrátiť do 15 dní odo dňa doručenia pokiaľ spotrebiteľovi (v zmysle §1. zák. č. 108/2000 Z.z.) nevyhovuje (nesedí veľkosť alebo z iného dôvodu). Podmienkou výmeny tovaru za iný alebo vrátenia peňazí za vrátený tovar je, že tovar nebol použitý iba vyskúšaný (oblečenie nenosené, nepraté, nepoškodené, nie sú z neho odstrihnuté visačky s označením tovaru) a tovar musí byť vrátený v originálnom obale (obalom sa nemyslí obálka).

  Pred odoslaním vráteného tovaru na adresu predávajúceho je NUTNÉ najprv vyplniť formulár "Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku" a v uvedenej lehote 15 dní odo dňa doručenia na adresu kupujúceho, nám ho zaslať spolu s vráteným tovarom. Adresa pre vrátenie tovaru je: Trendy Móda s.r.o.,Havaj 72, 090 23 (V prípade nejasností kontaktujte emailom: info@satyaty.sk počas pracovných dní v čase 09:00 - 16:00)
  Zákazník môže tovar vrátiť týmito spôsobmi:

  • Vlastná doprava - v prípade výberu vrátenia využitím prepravcu podľa vlastného výberu (Slovenská pošta,GLS,..) náklady hradí zákazník.
  • Kuriér GLS - na adresu zákazníka pošleme kuriéra, ktorý vyzdvihne zabalený tovar. Poplatok za službu je 2.99€, táto čiastka bude odrátaná z celkovej vrátenej sumy po prevzatí tovaru. Za prepravu bude vastavená faktúra.

  Po doručení vráteného tovaru na adresu predávajúceho prebehne kontrola tovaru a overenie, či boli dodržané všetky podmienky uvedené v čl. IV. Záruka a reklamácia v bode č. 2. Na základe tejto kontroly bude vrátenie tovaru schválené, resp. zamietnuté.

  Pri nedodržaní podmienok uvedených v čl. IV. Záruka a reklamácia v bode č. 2. má predávajúci právo vrátenie tovaru zamietnuť.

  Tovar vracia kupujúci na vlastné náklady. Odporúčame zásielku pripoistiť. Poškodený balík neprevezmeme.

  Do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy bude peňažné plnenie odoslané kupujúcemu podľa dohody na bankový účet, ktorý uvedie kupujúci pri žiadosti o vrátenie tovaru. Peňažné plnenie je vo výške kupujúcim zaplatenej sumy za vrátený tovar uvedenej na faktúre.

  Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Záručná lehota na predávaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

  Zistenú chybu na výrobku prosím uplatnite bez zbytočného odkladu, v čo najkratšom čase od momentu, kedy bola zistená oznámením tejto skutočnosti jedným ponúkaných spôsobov komunikácie uvedených v čl. I. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Ďalšie používanie zapríčiní prehĺbenie poškodenia a prípadné znehodnotenie tovaru, ktoré môže byť príčinou odmietnutia reklamácie. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať späť spolu s dokladom o zakúpení tovaru. (faktúra) na našu adresu.

  Reklamácia je vyriešená do 30 dní od zaslania reklamovaného tovaru predávajúcemu.Samozrejme našou snahou je, aby tieto lehoty boli čo najkratšie. V prípade, že v uvedenej lehote nebude reklamácia vybavená, je považovaná za opodstatnenú.

  V závislosti od druhu reklamácie bude poškodenie na výrobku odstránené, pokiaľ ho nebude možné odstrániť, dohodneme s Vami ďalší postup (výmena tovaru, zníženie ceny, vrátenie peňazí).

  Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené: použitím tovaru v rozpore s návodom na používanie, nesprávnym zaobchádzaním a ošetrovaním (symboly či pokyny na ošetrovanie výrobku sú vždy uvedené na výrobnom štítku produktu), mechanickým alebo úmyselným poškodením, prirodzeným opotrebením vyplývajúcim z povahy výrobku, živelnou pohromou.

  Prevádzkovateľ dbá na dobrú orientáciu v oblasti trhu s predávaným tovarom, napriek tomu môže výnimočne nastať situácia, keď nebude schopný objednaný tovar dodať za dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve, resp. ho nebude môcť z dôvodov nie na jeho strane dodať vôbec. Prevádzkovateľ si preto vyhradzuje právo v takých prípadoch odstúpiť od kúpnej zmluvy.

  Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy tiež vtedy, ak dodávateľa objednaného tovaru predávajúcemu výrazne zmenil ceny, ak nastali výrazné zmeny cien prepravy tovaru, alebo ak zistí prevádzkovateľ, že tovar bol omylom ponúkaný za chybnú cenu, a kupujúci neakceptoval príslušnú zmenu kúpnej zmluvy, tzv. zvýšenie ceny tovaru, či zvýšenie nákladov na prepravu.

  Kupujúci taktiež berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom zasielané darčeky, alebo pri nákupe so zľavou typu kúp tri produkty za cenu dvoch pričom je tretí najlacnejší produkt zaslaný ako darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva Kupujúceho odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a preto je kupujúci povinný vrátiť tovar spolu s produktami, ktoré boli zaslané ako darček, alebo zadarmo. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. Taktiež si predavajúci vymedzuje právo na odmietnutie schválenia reklamácie/vrátenia tovaru, ktoré nespĺňa túto podmienku.

  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nemá povinnosť s kupujúcim uzavrieť kúpnu zmluvu. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim, ktorý v niektorom z predchádzajúcich vzťahov týkajúcich sa záväzkov s predávajúcim porušil svoju povinnosť podstatným spôsobom.

  Pokiaľ prevádzkovateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, pokiaľ už bola uhradená.

   

  5. Osobné údaje a ich ochrana

   

  Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

  Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, obchodné meno v prípade, že ide o právnicku osobu, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

  Kupujúcim poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.

  Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

  Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

  Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto už predávajúcim nebudú naďalej používané na marketingové účely.

  Použivanie súborov cookies a Facebook pixel

  Šaty a ty používa cookies a facebook pixel. Používanie súborov slúži na prispôsobenie obsahu stránky, reklám a zlepšenie naších služieb. Pri používaní našej stránky súhlasíte s cookies a zhromažďovaním údajov. Na zhromažďovanie údajov pre relevantnejšie reklamy a obsah používame spoločnosti tretích strán. Spoločnosti tretích strán používajú súbory cookies na zobrazovanie reklám na základe minulých návštev našej stránky.
  Odhlásiť sa z používania google cookies môžete na stránke:
  Odhlás sa z používania google cookies
  Odhlásiť sa z používania súborov cookies tretích strán môžete na stránke: Odhlás za z používania cookies

   

   

  6. Alternatívne riešenie sporov

   

  Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na satyatysk@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

  Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online .

  Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.