Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov užívateľov web stránky Šaty a ty je pre nás dôležitá a preto vynakladáme značné úsilie aby sme zabezpečili ochranu pri spracovaní osobných údajov naších zákazníkov. V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať zásady ochrany osobných údajov, ktoré vysvetľujú pravidlá a rozsah spracovania, taktiež Vaše práva , ale aj povinnosti a zodpovednosti prevádzkovateľa.

V nasledujúcom odkaze si môžete vyžiadať sprostredkované osobné údaje: MOJE OSOBNÉ ÚDAJE

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Táto zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Osobné údaje kupujúceho sú zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a ich poskytnutie je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci spracúva len bežné osobné údaje kupujúceho.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Prevádzkovateľ
Štefan Kundrát - KARGO

Havaj 72, 090 23

IČO: 33106291 

DIČ: 1020767638

IČ DPH: SK1020767638

Číslo živn.registra: 711-2189, okresný úrad Stropkov (ďalej len: „Prevádzkovateľ“).
 

Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje zákazníkov e-shopu za účelom riadneho plnenia záväzkov z kúpnych zmlúv uzatvorených cez internetový obchod  vedený na stránke www.satyaty.sk (ďalej len E-shop). To znamená také údaje, ktoré sú potrebné najmä pre:

-       Registráciu na webstránke

-       Uzatvorenie kúpnej zmluvy

-       Vysporiadanie obchodu

-       Dodávku tovaru objednaného Užívateľom

-       Užívateľa aby si uplatnil svoje spotrebiteľské práva, ktoré mu prislúchajú (napr. právo na odstúpenie od zmluvy, právo na reklamáciu tovaru).

    Taktiež máte možnosť prejaviť svoj súhlas s doručovaním informácií o nových produktoch, akciách, alebo špeciálnych ponukách, prípadne zaslaním žiadosti o hodnotenie nákupu. Ak ste súhlasili so zasielaním newslettra Prevádzkovateľ spracováva Vaše údaje za účelom zaslania obchodných informácií o súčasných módnych trendoch, špeciálnych ponukách alebo výpredajoch. Užívateľ má možnosť zrušiť svoj súhlas a to odhlásením sa z odberu noviniek kliknutím na odkaz "Odhlásiť sa z odberu" na konci emailovej správy.

Predávajúci využíva softvérové riešenie, ktoré spracúva osobné údaje v tretej krajine – v Spojených štátoch amerických (krajina, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov).

Typ údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracováva a sú potrebné na prihlásenie a registráciu na Webstránku: Meno a priezvisko, emailová adresa


Typ údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracováva a sú potrebné pre nákup na Webstránke: Meno a priezvisko, Doručovacia/Fakturačná adresa, Číslo telefónu, E-mailová adresa

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú a sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

 Údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť dobrovolne:

-       Dátum narodenia

-       IČO, ak sa jedná o spoločnosť, pre účely správneho vystavenia faktúry

-       DIČ (daňové identifikačné číslo), pre účely správneho vystavenia faktúry

 

Právny základ spracovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov podlieha normám a sú spracovávané v  súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)  a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Vaše osobné údaje spracovávame s vaším súhlasom, vyjadreným v momente registrácie na Webovej stránke a v momente potvrdenia transakcie uskutočnenej na Webovej stránke. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu.  Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Je pre nás samozrejmosťou, že Váš súhlas na spracovanie osobných údajov je dobrovoľný, preto tieto informácie využívame len k zlepšeniu služieb pre Vás. Odmietnutie udelenia súhlasu Vám neumožní registrovať sa a nakupovať cez Webstránku.

V nasledujúcich riadkoch nájdete Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov:

    Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na tejto webovej stránke môžete kedykoľvek odvolať a to bez udania dôvodu. Vaše oznámenie o dovolaní sa môže týkať len zasielania obchodných informácií, teda emailu o novinkách a zľavách, alebo sa môže týkať celkového odovlania všetkých účelov spracovania. Ak odvoláte súhlas na všetky účely spracovania, váš Užívateľský účet na Webovej stránke bude vymazaný a vaše údaje už nebudeme spracovávať. Odvolanie súhlasu  nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním a  neovplyvní žiadne predchádzajúce činnosti.
    Kedykoľvek môžete požiadať, aby sme Vašej osobné údaje vymazali a to bez udania dôvodu. Žiadosť o vymazanie údajov  nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred podaním žiadosti t.j. neovplyvní predchádzajúce činnosti. Vymazanie údajov znamená, že Váš účet na Webovej stránke bude vymazaný a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.
    Kedykoľvek môžete namietať proti spracovávaniu Vašich osobných údajov a to úplne alebo vo vzťahu ku konkrétnemu účelu. Takého námietky nebudú mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením námietok. Podanie námietok  proti spracúvaniu osobných údajov  znamená, že Váš Užívateľský účet na Webovej stránke bude vymazaný a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.
    Môžete požadovať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie  Vašich osobných údajov čo sa týka doby spracúvania alebo rozsahu – budeme ich spracúvať v súlade s Vašou požiadavkou. Obmedzenie nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením žiadosti.
    Kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu alebo o doplnenie Vašich osobných údajov. Môžete to spraviť aj Vy osobne, po prihlásení sa na Webstránku do záložky Moje údaje.
    Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme Vás poskytli informáciu v akom rozsahu spracovávame Vaše osobné údaje.

Sme povinní  informovať Vás najneskôr do jedného mesiaca od prijatia každej vašej žiadosti o krokoch, ktoré sme podnikli.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Vašej osobné údaje uchovávame do doby kým nie je Váš Užívateľský účet na Webstránke vymazaný. Užívateľský účet môže byť vymazaný na Vašu žiadosť, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ak budete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov alebo požiadate o ich vymazanie.

Naše systémy zachovajú také  informácie za účelom archivácie Vašich transakcií  v rozsahu údajov, ktorých uchovanie je potrebné  pre uplatnenia nárokov ako napr. právo na  reklamáciu počas záručnej doby, alebo ak to vyplýva z legislatívnych požiadaviek, ktorými sme viazaní.

 

Komunikácia vo vzťahu k osobným údajom

Môžete nám poslať Vaše oznámenie alebo žiadosť súvisiacu s osobnými údajmi prostredníctvom kanálu podľa Vášho výberu:

    E-mailom na adresu: info@satyaty.sk;
    Kontaktným formulárom, ktorý je prístupný na Webstránke
    Poštovou zásielkou: Štefan Kundrát - KARGO, Havaj 72, 09023

 

Poverenie na spracúvanie osobných údajov

Prevádzkovateľ môže zveriť spracovanie osobných údajov svojim obchodným partnerom v postavení sprostredkovateľa, pokiaľ je to potrebné na uskutočnenie transakcií, napríklad správa web stránky internetového obchodu, príprava tovaru, ktorý ste si objednali a jeho preprava alebo na oznamovanie obchodných informácií, ktoré pripraví Prevádzkovateľ (týka sa tých Užívateľov, ktorí vyjadrili svoj súhlas so zasielaním obchodných informácií), alebo pre spracovanie účtovných dokladov.

Osobné údaje Užívateľov nebudú v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom poskytované tretím osobám, okrem účelov, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, čo znamená najmä, že nebudú zdieľané s inými subjektami za účelom zasielanie marketingových materiálov tretích strán. 


Obchodné informácie - Newsletter


Môžete sa prihlásiť na odber nášho newslettera tak, že nám poskytnete Vašu E-mailovú adresu alebo telefónne číslo a vyjadríte súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom zasielania obchodných a marketingových informácií. My využívame newsletter na to, aby sme Vás informovali o aktuálnych ponukách (ako napríklad novom tovare, špeciálnych ponukách alebo výpredajoch). Máte možnosť sa kedykoľvek odhlásiť z odberu newslettera jednoduchým zakliknutím na odkaz v doručenom newsletteri  alebo zaslaním e-mailu na: info@satyaty.sk

 

Oznámenie o dostupnosti tovaru


Na Vašu žiadosť Vám Prevádzkovateľ poskytne informáciu o dostupnosti Vami vybraného tovaru elektronickými prostriedkami komunikácie. Takéto oznámenie môže byť zaslané len za podmienky, že vyjadríte súhlas so zasielaním obchodných informácií o tovare na E-shope na Vami uvedenú e-mailovú adresu a so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľom. Svoje osobné údaje poskytujete dobrovoľne, ale odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov nám neumožní, aby sme Vás informovali o dostupnosti tovaru.

 

Cookies

 

Webstránka  internetového obchodu používa „cookies“. Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón atd.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia.  Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú o.i. na reklamné a štatistické účely a pre účely prispôsobenia našich webových stránok vašim individuálnym potrebám. Nastavenie cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto  nastavenia nezmeníte, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia. Zmena nastavenia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť Webstránky.

 

Facebook Pixel
Použivanie súborov cookies a Facebook pixel

Šaty a ty používa cookies a facebook pixel. Používanie súborov slúži na prispôsobenie obsahu stránky, reklám a zlepšenie naších služieb. Pri používaní našej stránky súhlasíte s cookies a zhromažďovaním údajov. Na zhromažďovanie údajov pre relevantnejšie reklamy a obsah používame spoločnosti tretích strán. Spoločnosti tretích strán používajú súbory cookies na zobrazovanie reklám na základe minulých návštev našej stránky.

Osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín s cieľom doručenia marketingových informácií – takouto krajinou sú Spojené štáty americké, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Prehlásenie o ochrane údajov v Google Analytics

Naše stránky používajú analytické mechanizmy sieťových služieb Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger používajú súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webových stránok. Informácie zhromažďované súbormi cookies sú odovzdávané na servere Google nachádzajúce sa v USA a sú archivované.

Pokiaľ je funkcia anonymizácie IP adresy zapnutá počas používania našich webových stránok, Google skracuje IP adresu užívateľa. Týka sa to členských  krajín Európskej Únie a členských štátov Dohody o  Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa zasielaná na server Google v USA a tam skracovaná. Týmto spôsobom bude funkcia anonymizácie IP adresy fungovať na našich webových stránkach. Na žiadosť operátora webových stránok používa Google zhromaždené informácie na analýzu používania webových stránok, prípravu reportov ohľadne používania webových stránok a iných služieb súvisiacich s používaním internetu. IP adresa poskytnutá prehliadačom Užívateľa v rámci programu Google Analytics nie je ukladaná spolu s inými údaji Google.

Každý užívateľ môže zablokovať ukladanie súborov cookies vo webovom prehliadač, ale v to prípade úplné používanie všetkých funkcií webových stránok nebude možné. Okrem toho Užívateľ môže zablokovať ukladanie údajov zhromaždených súbormi cookies,  týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane IP adresy) a ich zasielania do Google, ako aj poskytovania týchto údajov prostredníctvom Google tak, že stiahne a nainštaluje plugin dostupný na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout